Navigace

Obsah

O nás

Na základě plenárního zasedání MěNV ze dne 16.12.1986 byly s platností od 1.1.1987 zřízeny Technické služby Slavkov u Brna jako rozpočtová organizace. Již před tímto datem řídil tehdejší MěNV prostřednictvím jednotlivých odborů městského hospodářství především činnosti týkající se údržby městské zeleně, místních komunikací a veřejného osvětlení.

Současně se založením nové organizace začala postupná oprava areálu původního sídla Technických služeb na Špitálské ulici. Předmětem činnosti již od založení byla především údržba místních komunikací a chodníků, údržba travnatých ploch, údržba veřejného osvětlení, svoz a likvidace odpadů, správa městského hřbitova, provoz letního koupaliště apod.

Od 1.1.2001 došlo transformací ke vzniku příspěvkové organizace s novým názvem Technické služby Města Slavkova u Brna, a to zřizovací listinou, přijatou usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna. Novou legislativní úpravou zřizovací listiny ze dne 14.12.2015 a v souvislosti s přestěhováním sídla společnosti došlo k formálním změnám v názvu organizace na současnou podobu - Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Československé armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna.                                                                         

Organizace byla zřízena za účelem provádění veřejně prospěšných služeb pro zřizovatele a spolupůsobení při správě majetku zřizovatele. Naším cílem je kvalitně a vlastními kapacitami uspokojovat požadavky města na zabezpečení činností a služeb, které spadají svým charakterem do profilu organizace.

Aktuality

15.02.2018

Nádoby na BRO 1

Nádoby na BRO

V letošním lednovém čísle měsíčníku Zpravodaj vyšel příspěvek o bezplatném zapůjčení plastových svozových nádob (hnědých popelnic) na biologicky rozložitelný odpad. Ne každý se s uvedenými informacemi důkladně seznámil a mezi občany se šíří určité dezinformace. Z tohoto důvodu opakovaně oznamujeme, že v měsíci únoru se tyto nádoby vydávají v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu v termínech: 5.2. / 7.2. / 12.2. / 14.2. / 19.2. / 21.2. / 26.2. a 28.2.2018 od 13:00 do 17:00 hodin v areálu provozovny Technických služeb na ulici Československé armády 1676. Ten, kdo odevzdal vyplněný kupón na tyto nádoby již v roce 2016 a 2017, byl zaregistrovaný v elektronické databázi žadatelů a nemusí opakovaně žádat. Nový zájemce vyplní žádost zveřejněnou v lednovém čísle a předá ji na podatelnu městského úřadu na adrese Palackého náměstí (č.p. 65 – OPRAVA v textu ústřižku žadatele). Každá domácnost si může požádat jak o svozovou nádobu, tak o kompostér. Nové žádosti přijímáme do výše počtu volných kapacit. S výdejem současně mapujeme počet žadatelů v jednotlivých ulicích a na základě objektivně vydaného počtu stanovíme svozové termíny v jednotlivých částech města. O těchto budeme veřejnost před zahájením svozové sezóny včas informovat. Kompostéry budou k dispozici až koncem června. Konkrétní termíny jejich výdeje oznámíme s dostatečným časovým předstihem. Ve Slavkově u Brna dne 15. 2. 2018 Za TSMS Petr Zvonek

Detail

18.01.2018

Nabídka pracovního místa

Technické služby města Slavkov u Brna přijmou do trvalého pracovního poměru pracovníka na pozici strojník. Nástup od března 2018. Požadujeme: Vyučení technického směru. Řidičské oprávnění skupiny B, C, T, průkaz profesní způsobilosti. Flexibilitu především v rámci zimní pohotovosti. Výhody: Digitální karta řidiče. Znalost základních oprav zahradní, zemědělské a stavební techniky. Svářečské oprávnění ZK 135 1.1 a ZK 311 1.1. Trvalé bydliště ve Slavkově u Brna. Nabídky včetně profesního životopisu zasílejte na e-mailovou adresu: reditel@tsslavkov.cz

Detail

17.01.2018

Kostelní hodiny 1

Kostelní hodiny

Kostelní hodiny Minulé pondělí byl v rámci kompletní rekonstrukce Staroměstské radnice odstaven Pražský orloj. Jenže oprava je jedna věc a děsivé legendy a proroctví věc druhá. Traduje se, že pokud se orloj zastaví, přijde válka či jiná katastrofa. Jiná pověra hlásá, kdo do orloje jakýmkoli způsobem zasáhne, ten buď zešílí, nebo zemře. Je to pouhá legenda či mýtus? A jak jsme na tom u nás ve Slavkově? Technické služby mají v kompetenci správu a provoz městských hodin, které jsou umístěny na kostele Vzkříšení páně. Předkládám tímto konkrétní parametry a faktické údaje o době jejich existence. V roce 1903 byla rozebrána hodinová brána ve spodní části náměstí a zvony z ní byly nainstalovány ke kostelním hodinám. Zvon odbíjející čtvrthodiny váží 110 kg a zvon odbíjející celou má hmotnost 260 kg. Celý sloup, zvony a bicí kladiva váží 400 kg. V roce 1907 byl pořízen od firmy J. Moravus z Brna další stroj, který je nyní uložen na zámku. Tento byl nahrazen současným strojem od firmy MORAVA, soukromé společnosti pana Václava Dvořáka z Vyškova (po znárodnění OPP Vyškov) v tehdejší pořizovací ceně cca 80.000,-Kč. Tyto hodiny se vyráběly v malosériovém objemu tří kusů do měsíce. Čtvrťový stroj s označením 230E s průměrem hlavního ozubeného jícího kola 230 mm váží včetně tří protizávaží 190 kg. Právě vlastní mechanický pohon hodinového stroje je protizávažím, které se automaticky vytahuje elektropohonem. V případě výpadku proudu má stroj devatenáctihodinovou rezervu chodu. Při rekonstrukci kostela v roce 1924 byly hodiny v rámci generální opravy opatřeny novým světelným číselníkem o průměru 235 cm. Minutová ručička váží 5 kg a hodinová ručička 3 kg. Následně při výměně střešní krytiny kostela v roce 1996 bylo odhaleno poškození ostění hodin, a proto byly demontovány k následné opravě. Ozdoby kamenného ostění byly zrestaurovány v roce 1999 a na své místo se hodiny vrací v roce 2000, kdy na silvestra o půlnoci poprvé odbily a oznámily tak příchod třetího tisíciletí. Průběžný servis a opravy provádí externě pro TS již spoustu let hodinář pan Vladimír Kocourek z Křenovic. Generální opravy jsou cyklicky nastavené na desetileté období. Vzhledem k pravidelné preventivní údržbě a dobrému technickému stavu byla poslední generální oprava provedena na sklonku roku 2017, po téměř sedmnácti letech. Hodiny sice vykazovaly správné časové údaje, ovšem s absencí zvukové kulisy, na což někteří občané zareagovali upozorněním nestandardního stavu. Po dvoutýdenní opravě byly opět v sobotu 16. prosince odpoledne spuštěny. V době vynucené odstávky hodinového mechanismu byl ciferník dočasně poháněn elektronikou. Předmětem této poslední opravy byla demontáž věžního hodinového stroje, snesení jednotlivých komponentů po 162 schodech (z toho 134 kamenných a 28 dřevěných), transport do autorizované dílny, vyčištění strojního mechanismu, údržba a repase opotřebených částí (převážně kluzných pouzder), zpětné vynesení a kompletace s uvedením do opětovného chodu. Stejným typem hodinového stroje disponují i okolní města a obce jako Rousínov, Letonice, Dražovice, Nížkovice a Šaratice. Dle vyjádření pana Kocourka jsou hodiny ve velmi dobrém technickém stavu a budeme jen doufat, že se Slavkovu, stejně jako naší zemi, jakékoliv děsivé proroctví velkým obloukem vyhne. Ve Slavkově u Brna, dne 16. 1. 2018 Za TSMS: Petr Zvonek

Detail

16.01.2018

Veřejné toalety

Technické služby města Slavkov u Brna mají v rámci zřizovací listiny v náplni činnosti správu a provozování WC. Na základě nařízení města o zákazu umísťování informačních tabulí v historické části města byla ukončena k 31. 12. 2017 příkazní smlouva s provozovatelem veřejného WC v restauraci WINGS. Tento návrh odsouhlasila RM na své 102. schůzi konané dne 30. 10. 2017. Tyto služby pro město bude nadále zabezpečovat restaurace SC Bonaparte. Ve Slavkově u Brna, dne 12. 1. 2018 Za TSMS Petr Zvonek

Detail

16.01.2018

Svozové nádoby a kompostéry na BRO 1

Svozové nádoby a kompostéry na BRO

Jak již bylo dříve zveřejněno, koncem roku 2016 vyšla dotační výzva Operačního programu Životního prostředí. Město vyčlenilo ze svého rozpočtu účelový příspěvek na spoluúčast při dodání nádob o objemu 240 l a kontejnerů na svoz BRO. Součástí projektu je i pořízení štěpkovače na zpracování dřevní hmoty pro kompostování. Vše kolem analýzy a vlastní administrativy, od vyhlášení veřejné zakázky, vysoutěžení dodavatele až po podpis smlouvy, se protáhlo do konce roku 2017. Vybraným dodavatelem se stala společnost Komunální technika, s.r.o. Stará Boleslav. Začátkem nového roku jsme obdrželi z Ministerstva životního prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace v částce 2 099 925,-Kč se spoluúčastí města ve výši 370 575,-Kč. Celkové náklady na projekt s názvem „ Sběr bioodpadů Slavkov “ jsou v hodnotě 2 470 500,-Kč. Co ale nejvíce zajímá občany Slavkova, je termín vydávání svozových nádob na BRO a kompostérů. Svozové nádoby budeme občanům, kteří se zaregistrovali na podatelně městského úřadu, vydávat na základě dohody o bezplatné zápůjčce v měsíci únoru v úředních dnech pondělí a středa v termínech: 5.2./ 7.2. / 12.2. / 14.2. / 19.2. / 21.2. / 26.2. / 28.2.2018 od 13:00 do 17:00 hodin v areálu provozovny Technických služeb na ulici Československé armády č.p. 1676. Svozová sezóna těchto nádob započne dle klimatických podmínek začátkem dubna s předpokládaným ukončením do konce října, a to každý lichý týden. Pořízení kompostérů společně pro okolní města a obce vysoutěžil DSO Ždánický les a Politaví. Dle sdělení předsedy spolku pana Jana Kaufa budou tyto dodány koncem června. Občany budeme včas informovat o jejich výdeji. Podmínky zápůjčky budou stejné jako pro svozové nádoby. Po městě přibude více otevřených maloobjemových kontejnerů a na požádání nabízíme dle avizované poptávky celoroční individuální přistavení malých, případně velkých kontejnerů pro likvidaci BRO. Hlavním záměrem tohoto projektu je nabídnout občanovi bezplatnou svozovou službu a zamezit tak zakládání hromádek nesourodého složení a objemu, které nepůsobí esteticky přijatelně a hyzdí městskou lokalitu. Ukládání biologicky rozložitelného odpadu mimo sběrné nádoby představuje porušení obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Fyzická osoba, která ukládá odpad mimo vyhrazená místa, tímto porušuje nejen závazná pravidla pro nakládání s odpady stanovená v zákoně o odpadech, ale dopouští se tím i přestupku proti veřejnému pořádku dle zákona o přestupcích. Svým jednáním totiž neoprávněně zakládá skládku a odkládá odpad mimo vyhrazená místa. Za výše uvedená jednání lze uložit nezodpovědnému občanovi pokutu až 50 000,-Kč. Při opakovaném porušování zákona však hrozí peněžní sankce až o polovinu vyšší. Využijte této jedinečné příležitosti bezplatného svozu BRO, který poskytuje jen nepatrný počet měst v naší zemi. Budeme vděčni všem uvědomělým, kteří nevyužijí této služby pouze pro potřeby likvidace BRO ze svých domácností a zahrádek, ale současně i při údržbě veřejné zeleně. Ještě stále si můžete podat žádost o svozové nádoby a kompostéry na podatelně města až do vyčerpání kapacity objednaného množství. Se vší pravděpodobností se v budoucnu nepředpokládá další realizace pořízení nádob na BRO v rámci dotací. Ve Slavkově u Brna dne 15. 1. 2018 Za TSMS Petr Zvonek

Detail

Fotogalerie

09.09.2017

Koupaliště 32 roků v provozu

Koupaliště 32 roků v provozu

Vše začalo už v roce 1975. Prozřetelně zvítězila koncepce umístění areálu nad stadionem. Přes všechny těžkosti s realizací bylo započato 1. března 1977. Těžká technika zde vytěžila 7.100 m3 zeminy. Stavbu v první etapě organizačně řídil Jan Hudec.

Detail

09.09.2017

Reference

Reference

Pojednání o slavkovské kompostárně vyšlo ve Slavkovském zpravodaji, časopise Moderní obec a ODPADY, v novinách pro obce, města, komunální služby, venkov Komunální revue a v novinách pro zemědělství, potravinářství a venkov Agrární obzor.

Detail

09.09.2017

Stavba

Stavba

Kompostování a systém svozu biologicky rozložitelných odpadů

Detail

30.04.2009

Otevření

Otevření

Slavnostního otevření kompostárny dne 30. 4. 2009 se mimo jiné hosty zúčastnil i senátor Ing. Ivo Bárek

Detail

24.04.2009

Kompostování – kruh se uzavřel

Kompostování – kruh se uzavřel

Odpad ze zeleně od občanů, sběr v ulicích města, kompostování, bezplatný odběr rekultivačního kompostu pro občany.

Detail

Ceník

Dospělí 80,- Kč po 15 hod. 50,- Kč po 19 hod. 30,- Kč
Mládež do 18 let, důchodci 45,- Kč   40,- Kč   20,- Kč
Děti předškolního věku 20,- Kč   5,- Kč   0,- Kč
Škola – organizovaní 30,- Kč      

 

Předplatné (permanentky):
Počet vstupů Sleva %
90 50
60 40
30 30
20 20
10 10
dospělí á 80,- Kč
100 % po slevě Kč t.j. 1 vstup
7.200,- 3.600,- 40,-
4.800,- 2.880,- 48,-
2.400,- 1.680,- 56,-
1.600,- 1280,- 64,-
800,- 720,- 72,-
mládež á 45,- Kč
100 % po slevě Kč t.j. 1 vstup
4.050,- 2.025,- 23
2.700,- 1.620,- 27,00
1.350,- 945,- 32
900,- 720,- 36,00
450,- 405,- 41

U permanentek po 15:00 hodině 1/2 vstupu.

 

Otvírací doba

Červen – Srpen: 9:00 – 21:00

V případě nepříznivého počasí – zavřeno!