Navigace

Obsah

 

UPOZORNĚNÍ - NÍŽE UVEDENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA BYLA ZRUŠENA.

 

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

 

Zadavatel veřejné zakázky:

Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace,

Československé armády 1676

684 01 Slavkov u Brna

statutární zástupce:  Petr Zvonek, ředitel

IČ:  70890471

 

Název veřejné zakázky:              

„ Pořízení čelního kolového kloubového nakladače pro TSMS “

 

Zadavatel na základě §31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a směrnice města Slavkov u Brna o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vás tímto vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice 3. kategorie na dodávku stroje, s ohledem na § 31zákona se přitom nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona.

 

      1. Informace o předmětu veřejné zakázky

1.1. Název veřejné zakázky: Pořízení kolového kloubového nakladače pro TSMS

1.2. Stručný textový popis veřejné zakázky

Plnění veřejné zakázky malého rozsahu spočívá v pořízení nového stroje, čelního kolového kloubového nakladače pro účely pracovních činností a náplní v rámci zřizovací listiny TSMS.

Předmět veřejné zakázky: Předmětem tohoto zadávacího řízení je nákup jednoho kusu čelního kolového nakladače,

                                          schváleného pro provoz na pozemních komunikacích, jehož podrobná specifikace je uvedena                                                          v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky přílohou č.1.

Rozsah: dle poptávky specifikovaných parametrů stroje příloha č.1.

Doba a místo plnění/realizace:

Začátek plnění: po uzavření kupní smlouvy na základě písemné výzvy objednatele, předpoklad ihned po podpisu kupní smlouvy  

Konec plnění: do 19.12.2018.

     Místo plnění:

Město: Slavkov u Brna, PSČ 684 01

Ulice:    Československé armády

č.p.:       1676

Kraj:      Jihomoravský

Stát:      ČR

 

 1. Identifikační údaje o zadavateli

Název:                  Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace,           

Sídlo:                    Slavkov u Brna

ulice:                    Československé armády

stát:                      ČR

číslo popisné:       1676

PSČ:                      684 01

IČ:                         70890471

Statutární zástupce:       Petr Zvonek, ředitel

Kontaktní osoba:             Petr Zvonek, ředitel

                Telefon:           603 156 818

                E-mail:             reditel@tsslavkov.cz

 

      3. Lhůta a místo pro podání nabídek

Datum: do 8.10.2018  do 13:00 hodin

Místo: Podatelna MěÚ Slavkov u Brna, Palackého náměstí čp.260, 684 01 Slavkov u Brna

Jiné zpřesňující údaje:

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech v pondělí až pátek od 7: 00 do 14:00 hodin. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 13:00 hodin. Nabídky se podávají v listinné podobě v uzavřených obálkách označených následovně: „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA, Pořízení čelního kolového kloubového nakladače pro TSMS“. Součástí nabídky bude podepsaný a doplněný návrh kupní smlouvy.

Elektronické podání nabídky:                Ne

 

 1. Zadávací dokumentace
 2. 1. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy. Obchodní       podmínky pro veřejnou zakázku jsou stanoveny ve formě a struktuře obligatorního návrhu kupní smlouvy. Uchazeč do   návrhu smlouvy doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci, nabídkovou cenu, přiloží   vyplněný dokument požadovaných parametrů stroje ( popř. doplní další údaje) a takto vyplněný předloží jako svůj návrh   smlouvy.
 3. 2. Dodatečné informace budou poskytnuty na základě písemného požadavku na emailovou adresu: reditel@tsslavkov.cz.   Poslední možný termín pro podání dotazů je 4 dny před termínem pro podání nabídky. Poslední termín pro zaslání     odpovědi 2 dny před termínem pro odevzdání nabídek. Před podáním nabídky je nutné si u zadavatele ověřit, zda byly   v rámci zakázky vypořádány dodatečné informace, aby je uchazeč mohl do nabídky zapracovat.
 4. 3. Nabídka bude podána v českém jazyce.
 5. 4. Za soulad položkových rozpočtů a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, tak         v definované kvalitě). Povinností uchazeče při zpracování nabídky je dodržet strukturu, členění a obsahovou náplň   poskytnutého zadávacího dokumentu.
 6. 5.Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě na základě písemného požadavku na emailovou adresu:     reditel@tsslavkov.cz.
 1. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů a doklady k jejich prokázání:1.
 2. 1.Obdobně dle zákona prokáže zájemce splnění kvalifikačních předpokladů, jestliže doloží:
 3. 2.výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku pro činnost/ti odpovídající předmětu zakázky (prostou kopii výpisu),
 4. 3.doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikání v hodnotě min. 1,0 mil. Kč (prostou kopií smlouvy o pojištění),5.4.
 5. 4.přehled tří zakázek obdobného charakteru v minimální hodnotě 1,0 mil. Kč bez DPH za posledních 5 let (formou     čestného prohlášení, který bude obsahovat seznam těchto dodávek s uvedením předmětu díla, termínu realizace, ceny   dodávky v Kč bez DPH a identifikační údaje objednatele). Za zakázky obdobného charakteru se považují takové zakázky,   jejímž předmětem byla dodávka stejného typu čelního kolového nakladače.5.5.
 6. 5.Nabídka bude tedy sestavena v členění:
 • Identifikace uchazeče
 • Obsah nabídky
 • Krycí list nabídky
 • Technický popis nabízeného zboží – specifikace stroje
 • Doklady prokazující kvalifikaci
 • Prohlášení o poddodavatelích
 • Návrh kupní smlouvy s technickou přílohou
 1. Údaje o hodnotících kritériích

      Hodnocení nabídek bude prováděno dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.

 1. Obchodní podmínky

Součástí nabídky bude  doplněný poskytnutý návrh kupní smlouvy, který je přílohou této výzvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

 1. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn do uzavření smlouvy zrušit zadávací řízení. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

 1. Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán

Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů od dne skončení lhůty pro podání nabídek. Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.

 

      Ve Slavkově u Brna dne 27. 9. 2018

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                     Petr Zvonek 

                                                                                                                                          ředitel