Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna č. 40
PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna se na svém XVI. řádném zasedání usneslo na této obecně závazné vyhlášce města Slavkov u Brna, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště ve Slavkově u Brna, Špitálská ulice 729.
I. 
Provozní ustanovení.                                                                                                                                                                        Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště Špitálská 729 ve Slavkově u Brna.
Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby města Slavkova u Brna (dále jen správce pohřebiště)
II.
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
v období od 1.4. do 30.9. 6:30 – 20:30
v období od 1.10. do 31.3. 7:00 – 18:00
III.
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny, poškozovat či odcizovat věci na hrobových místech.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl. II. tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu zletilé osoby. 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště jsou vpuštěna nejpozději 1 hodinu před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit
nejpozději 30 min před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
6. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště ze závažných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, apod.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomu účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. Správce pohřebiště může používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena pouze k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
12. Odpad je možno odkládat pouze na místa k tomu správcem pohřebiště určená.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně vysazování nové zeleně bez jeho souhlasu.
14. K pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je třeba předchozího souhlasu správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele shromáždění podle zvláštního předpisu.
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
IV.
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
b) pohřbívání
c) provádění exhumací
d) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
e) zabezpečuje pronájem hrobových míst
f) vede související evidenci o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
V.
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:
- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
- kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.
VI.
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.
VII.
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 800 mm.
b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů, nestanoví-li v jednotlivých případech správce pohřebiště jinak.
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví.
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů, pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukcí hrobky, na samostatném základě.
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit dobu výstavby hrobky
 zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 podmínky používání komunikací pohřebiště
 způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 povinnost dozoru při výstavbě
 průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
 druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 způsoby a cyklus revizí hrobky.
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště, zejména
 respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.
VIII.
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.
IX.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 10 města Slavkov u Brna, kterou se vydává řád pro pohřebiště ve Slavkově u Brna, Špitálská 729, ze dne 21.12.1992.
X.
Platnost a účinnost
Z důvodu naléhavého obecného zájmu, jenž je dán nutností dodržet termín 30.6.2002, který je stanoven pro uvedení řádu veřejného pohřebiště do souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, nabývá tato vyhláška platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.
_______________________________ ______________________________
Mgr. Věra Křivánková Mgr. Petr Kostík
místostarostka města Slavkov u Brna starosta města Slavkov u Brna