Obsah

Stavba

Kompostování a systém svozu biologicky rozložitelných odpadů

I. Proč kompostovat

StavbaEvropská komise uložila všem členským státům Evropské unie postupně o m e z i t ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) na skládky.Cílem je snížit emise skleníkových plynů do atmosféry (metan, kysličník uhličitý), které vznikají při rozkládání bioodpadů na skládkách. Bioodpad tvoří až více než 40 % komunálního odpadu.

Postupně musí být snižováno množství BRKO na skládky. Do roku musí být množství o 65 % oproti stavu z roku 1995. Dosáhne se toho legislativním opatřením, ale také především ekonomickým tlakem. Na jedné straně podporu odděleného sběru a následném využívání specifických druhů odpadů m.j. biologicky rozložitelných odpadů. Na druhé straně podstatným nárůstem poplatků za ukládání na skládky.

II. Ekologie

StavbaKompostování je přirozený způsob, jak vrátit přírodě zpět, co jsme jí vzali. Kompostování je podstatný krok k ekologickému chování, ale také podstatný ekonomický přínos k úspoře výdajů města, resp. občanů za odpad vyvážený Responem a.s. na skládku do Kozlan. Postupně, jak budou zvyšovány poplatky za skládkování, bude narůstat ekonomický efekt z kompostování a m.j. také krátkou přepravní vzdáleností na kompostárnu ve Slavkově u Brna.

Městu Slavkovu u Brna se podařilo získat dotace z EU na kompostárnu, včetně technického a strojního vybavení na svoz surovin a provoz.

III. Bioodpady

Před TSMS (Technickými službami Města Slavkova u Brna) je nyní úkol postupně kompostování realizovat a výsledný kompost použít na biologickou rekultivaci bývalé skládky, ale také na zkvalitnění veřejné zeleně města.

TSMS postupně vyzkouší a zavedou ve městě systém sběru a svozu biomasy z veřejných ploch, ale také ze soukromých zahrad.

K zavedení a úspěšné realizaci tohoto cíle je nezbytně nutný odpovědný přístup občanů.

Co do biomasy patří:

  • tráva, listí, plevel, košťály, sláma, piliny
  • jemné větve, větve do tloušťky 10cm, kůra, dřevní odpad

Co do biomasy n e p a t ř í :

  • plasty, textil
  • stavební suť, sklo, cihly, beton
  • nebezpečné odpady
  • odpad z podnikatelské sféry


 IV. Systém

StavbaTSMS uklízí průběžně biologicky rozložitelný odpad z veřejné zeleně, který vzniká při údržbě veřejných prostranství, jednak vlastní činností, ale také údržbou veřejné zeleně ze strany občanů . Samozřejmě také údržbou zeleně na hřbitově, koupališti, stadionu, parku, ZŠ, MŠ, kolem rybníku a na hrázích Litavy, remízky města a podobně!

Nově do tohoto sběru biodpadů postupně zahrneme zahradní odpad od občanů.

Množství biomasy je závislé na ročním období, ale také na počasí. TSMS mají za úkol najít optimální systém svozu především od občanů, respektive v jednotlivých ulicích tak, aby tento odpad byl co nejrychleji, ale také elektivně odklizen.

Nově, z dotací pořízená technika, tj. kolový traktor s čelným nakladačem a za ním připojený drtič – míchač, má vlastní váhu 16,5 tun a délku víc jak 14 m.

Bioodpady budeme nuceni svážet i malými dopravními prostředky. V současné době se pracovníci TSMS seznamují s novou technikou a zkouší v místních podmínkách možnosti těchto strojů.

Poděkování patří všem občanům, kteří se podílí na údržbě veřejného prostranství před svými domy. Nově zavedený svoz a kompostování odpadů ze zeleně přispěje k ekologickému prostředí města.

 

Na následujících fotografiích můžete vidět průběh stavby kompostárny ve Slavkově.


Vytvořeno: 9. 9. 2017
Poslední aktualizace: 9. 9. 2017 19:58
Autor: Správce Webu