Navigace

Obsah

 

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠŤĚ

                                                                                       platný od  1.4.2018

 

 

Každý návštěvník stadionu a uživatel jeho jednotlivých sportovišť je povinen se seznámitnávštěvním a provozním řádem stadionu a tento dodržovat

 

 

I. Všeobecné údaje

 

Druhy sportovišť:

 

Fotbalové hřiště :

Rozměr hrací plochy               62 x 100 m

Rozměr s výběhovou plochou           68 x 108 m

 

Fotbalové hřiště – travnatá plocha

Slouží pro trénink a zápasy fotbalu a pro nácvik a soutěže atletických disciplín (vrhy, hody).

Během sečení, hnojení a zavlažování je vstup na plochu zakázán.

Během soutěží a zápasů se na ploše zdržují jen závodníci, hráči a rozhodčí.

Hráči při přesunech z hřiště do střídačky nebo šaten si oklepou kopačky od hlíny.

Hráči při přesunech z (na) hřiště a na střídačku nebo šaten přechází po gumových pásech.

Atletický stadion :

Sprinty (60, 100, 200, 400 m) včetně překážkových běhů (100, 110, 200 a 400 m př.). 

Střední a vytrvalecké tratě od 800 do 10 000 m včetně běhu na 3 000 m. př. a závodní chůze.

Štafetové běhy 4 x 60m, 4 x 100 m, 4 x 300m a 4 x 400 m.

Skoky: daleký a trojskok, skok vysoký a skok o tyči.

Hody a vrhy: hod oštěpem, diskem, kladivem a vrh koulí.

Víceboje (sedmiboj žen a desetiboj mužů).

 

Atletická dráha a sektory s umělým povrchem, vč. vrhačské výseče

V první dráze se neběhá. Je nejvíce namáhána, a proto se využívá pouze při závodech.

K tréninku využívej rovnoměrně obě dvě rovinky.

K rozklusání a vyklusání slouží poslední dvě dráhy.

Měřené úseky běhej ve 2. - 6. dráze (hendikep na kolo je 7,04 m).

Na dráhu vstupuj jen ve vhodné a čisté sportovní obuvi.

Při použití treter používej hřeby o max. délce 6mm.

Při hodech na travnaté ploše zašlapávej stopy po disku a oštěpu, používej chráničky na závlahy.

Při ukončení tréninku nebo hodiny TV uveď dráhu a sektory do původního stavu (zakrýt doskočiště, uklidit nářadí, překážky, odpadky, zamést písek, atd.).

Míčové hry na dráze a ostatních sektorech nejsou povoleny.

Během soutěží se na ploše zdržují jen závodníci a rozhodčí případně trenéři.

 

Tribuny :

Vstup na hlavní a vedlejší tribuny je povolen veřejnosti pouze v průběhu zápasů a soutěží.

Divákům je dovoleno sportovní utkání sledovat pouze na předepsaných místech dle pokynů pořadatelů.

Je zakázáno stoupat na sedačky a namáhat je jinak než sezením.

 

 

 

Otevírací doba:

Fotbalové hřiště a atletický stadion

 

                            pondělí až pátek                      sobota a neděle

Leden – Únor        zavřeno                                      zavřeno

Březen                8:00 – 19:00                  9:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00 

Duben – Září      8:00 – 20:00                  9:00 – 12:00 / 14:00 -  20:00

Říjen                   8:00 – 19:00                  9:00 – 12:00 / 14:00 – 20:00

Listopad             8:00 – 16:00                  9:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00 

Prosinec                zavřeno                            zavřeno

 

Mimo tuto dobu jen na zvláštní objednávku nebo dohodu se správcem stadionu.

Pronájem atletického stadionu včetně všech sportovišť je v ceně za 2.000,-Kč/den a 10.000,-Kč/týden.

 

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz sportovišť je správce oprávněn částěčně omezit nebo zcela zrušit provoz a je povinen tuto skutečnost s časovým předstihem vhodnou formou oznamovat uživateli.

 

 V areálu sportovišť je zakázáno !! :

 

Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.

Vstup se psy a jinými zvířaty.

Manipulace s ostrými předměty.

Používání otevřeného ohně.

Jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardu.

Vstup dětem do 15 let bez doprovodu osob starších 18 let.

Vstup na sportoviště mimo vyhrazenou provozní dobu.

Přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa.

Konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, včetně žvýkaček na sportovištích.

Vstup osobám podnapilým, pod vlivem drog a ostatních omamných a návykových látek.

Kouření mimo místa k tomu určená ( pouze na horní terase hlavní tribuny ).

 

 

II. Provozní podmínky

 

Uživatelé užívají prostory sportoviště pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

 

Uživatel sportoviště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí

 

Uživatelem sportoviště mohou být pouze registrovaní členové SK Slavkov a Atletika Slavkov, žáci základních a středních škol za doprovodu učitelů tělesné výchovy. Po dohodě se správcem jednotlivci a skupiny sportovců na základě smlouvy na pronájem sportoviště. Dále rozhodčí, sportovní funkcionáři, trenéři a zdravotním dohled.

 

Uživatel sportoviště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát  upozornění  a pokynů správce sportoviště.

 

Vstup na sportovní plochu je povolen v čisté, pevné sportovní obuvi dle jednotlivých druhů provozovaných sportů a ve vhodném sportovním oblečení.

Uživatel sportoviště je povinen se seznámit s pokyny pro obsluhu a používání mobiliáře sportovního hřiště. Mobiliář se zapůjčuje uživatelům hřišt na dobu určenou ke sportování veřejnosti, žákům a studentům škol na dobu tréninku nebo sportovního utkání. Po ukončení činnosti musí být mobiliář v pořádku předán správci.

 

Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních uživatelů a poškozovat sportovní  zařízení.

 

Před odchodem z areálu je uživatel povinen uvést užívané hřiště do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vráti vypůjčený mobiliář, uklidit všechny odpadky do k tomu určených nádob.

 

Uživatelé jsou povinni dodržovat pořádek na sportovišti.Veškeré způsobené a zjištěné závady jsou uživatelé povinni hlásit správci.

 

 

                                                           III. Závěrečná ustanovení

 

Každý uživatel a návštěvník sportovního zařízení je povinen se seznámit s provozním řádem a tento dodržovat. V případě porušení provozního řádu, bude vykázán bez nároku na krácení finanční částky nebo mu bude zamezen vstup na sportoviště.

 

Dbejte na bezpečnost při pohybu v prostorách stadionu. Dbejte na bezpečnost při souběžném provozu na travnaté ploše a atletické dráze.

 

Divákům je dovoleno sportovní utkání sledovat pouze na předepsaných místech z tribun dle pokynů pořadatelů.

 

Sportovci i veřejnost jsou povinni se řídit pokyny správce areálu. Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude vydán dodatek provozního řádu.

 

 

 

Důležitá telefonní čísla:

 

       Správce areálu stadionu                          731 647 647

       Policie ČR                                                 158

       Policie ČR – služebna Slavkov u Brna     974 639 810 / 544 221 533

       Záchranná služba                                      155

       Hasičský záchranný sbor                          150

       Městská policie Slavkov u Brna               544 121 156 / 725 746 435 / 725 746 436

       SOS                                                             112

       Technické služby města Slavkov u Brna  544 221 302

   

 

Projednáno a schváleno na 120 RM Slavkova u Brna dne 12.3.2018