Navigace

Obsah

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

 

Zadavatel veřejné zakázky:

Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace,

Československé armády 1676,

684 01 Slavkov u Brna

statutární zástupce: p. Petr Zvonek, ředitel

IČ: 70 890 471

 

Název veřejné zakázky:              

„ Užitkový vůz – dvoumístná dodávka se sklopným valníkem“

 

Zadavatel na základě §31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a směrnice města Slavkov u Brna o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vás tímto vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice 2. kategorie na dodávku stroje, s ohledem na § 31zákona se přitom nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona.

 

1. Informace o předmětu veřejné zakázky

 1. Název veřejné zakázky: Užitkový vůz – dvoumístná dodávka se sklopným valníkem
 2. 1.2 Stručný textový popis veřejné zakázky

Plnění veřejné zakázky malého rozsahu spočívá v pořízení užitkového automobilu, který slouží jako jednostranný sklopný valník a zároveň umožňuje přepravu min. 2 osob včetně řidiče. Stroj bude sloužit především k převozu pracovníků včetně drobného nářadí pro údržbu města a nákladu.

Rozsah: dle poptávky specifikovaných parametrů stroje viz. příloha č.1.

Doba a místo plnění/realizace

    

Místo plnění:

Město: Slavkov u Brna, PSČ 684 01

Ulice:     Československé armády,

č.p.:       1676

Kraj:      Jihomoravský

Stát:      ČR

Doba plnění: rok 2022

     Začátek plnění: po uzavření kupní smlouvy na základě písemné výzvy objednatele, předpoklad ihned po podpisu kupní smlouvy  Konec plnění: max. do 240 dnů od podpisu kupní smlouvy (předpoklad max. 11/2022)

 1. Identifikační údaje o zadavateli

Název:                                 Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace,           

Sídlo:    město:                    Slavkov u Brna

ulice:                                   Československé armády

stát:                                    ČR

číslo popisné:                     1676

PSČ:                                    684 01

IČ:                           70890471

Statutární zástupce:           p. Petr Zvonek, ředitel

Kontaktní osoba:                 p. Petr Zvonek, ředitel

                Telefon:               603 156 818

                E-mail:                reditel@tsslavkov.cz

 

 1. Lhůta a místo pro podání nabídek

Datum: do 18. 4. 2022 do 13:00 hodin

Místo: Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Československé armády čp.1676, 684 01 Slavkov u Brna

 

Jiné zpřesňující údaje:

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech v pondělí až pátek od 7: 00 do 14:00 hodin. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 13:00 hodin. Nabídky se podávají v listinné podobě v uzavřených obálkách označených následovně: „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA, užitkový vůz pro TSMS“. Součástí nabídky bude podepsaný a doplněný návrh kupní smlouvy.

Elektronické podání nabídky:                Ne

 

 1. Zadávací dokumentace
  1. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy. Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku jsou stanoveny ve formě a struktuře obligatorního návrhu kupní smlouvy. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci, nabídkovou cenu, přiloží vyplněný dokument požadovaných parametrů stroje ( popř. doplní další údaje) a takto vyplněný předloží jako svůj návrh smlouvy.
  2. Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě na základě písemného požadavku na emailovou adresu: reditel@tsslavkov.cz.
  3. Za soulad položkových rozpočtů a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností uchazeče při zpracování nabídky je dodržet strukturu, členění a obsahovou náplň poskytnutého zadávacího dokumentu.
  4. Nabídka bude podána v českém jazyce.
  5. Dodatečné informace budou poskytnuty na základě písemného požadavku na emailovou adresu: reditel@tsslavkov.cz. Poslední možný termín pro podání dotazů je 4 dny před termínem pro podání nabídky. Poslední termín pro zaslání odpovědi 2 dny před termínem pro odevzdání nabídek. Před podáním nabídky je nutné si u zadavatele ověřit, zda byly v rámci zakázky vypořádány dodatečné informace, aby je uchazeč mohl do nabídky zapracovat.

 

 1. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů a doklady k jejich prokázání:

Obdobně dle zákona prokáže zájemce splnění kvalifikačních předpokladů, jestliže doloží:

 1. výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku pro činnost/ti odpovídající předmětu zakázky (prostou kopii výpisu),
 2. doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikání v hodnotě min. 1,0 mil. Kč (prostou kopií smlouvy o pojištění),
 3. přehled min. 2 zakázek obdobného charakteru v minimální hodnotě 0,5 mil. Kč bez DPH za posledních 5 let (formou čestného prohlášení, který bude obsahovat seznam těchto dodávek s uvedením předmětu díla, termínu realizace, ceny dodávky v Kč bez DPH a identifikační údaje objednatele). Za zakázky obdobného charakteru se považují takové zakázky, jejímž předmětem byla dodávka stejného typu automobilu s dvoumístnou kabinou a jednostranným sklápěčem.
 4. Nabídka bude tedy sestavena v členění:
 • Identifikace uchazeče
 • Obsah nabídky
 • Krycí list nabídky
 • Technický popis nabízeného zboží – specifikace vozu
 • Vyplněné požadované parametry specifikace vozu
 • Přílohy požadované v Technické specifikaci vozu
 • Doklady prokazující kvalifikaci
 • Návrh kupní smlouvy s technickou přílohou
 1. Údaje o hodnotících kritériích

Hodnocení nabídek bude prováděno dle 2 kritérií:

 1. kritérium je cena s váhou 60%
 2. kritérium je vybavenost vozidla s váhou 40%

 

Výpočet bodového ohodnocení 1. kritéria

100 bodů bude přiřazeno nejnižší ceně a ostatní bodové ohodnocení bude provedeno dle uvedeného vzorce

Nejnižší cena/nejvyšší cena x 100 x 0,6 = počet bodů při váze kritéria 60%.

 

Výpočet bodového ohodnocení 2. kritéria

100 bodů bude přiřazeno nabídce, která dodá vyšší vybavenost dle technické specifikace (šedě označená pole v listu technické specifikace) a ostatní bodové ohodnocení bude provedeno dle uvedeného vzorce

Nejnižší počet/nejvyšší počet x 100 x 0,4 = počet bodů při váze kritéria 40%.

Nabídka, která získá v součtu nejvíce bodů za obě kritéria bude vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka.

 

 1. Obchodní podmínky

Součástí nabídky bude  doplněný poskytnutý návrh kupní smlouvy, který je přílohou této výzvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

 

 1. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn do uzavření smlouvy zrušit zadávací řízení. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

 

 1. Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán

Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů od dne skončení lhůty pro podání nabídek. Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.

 

 

Ve Slavkově u Brna dne 5.4.2022

  

 

                                                                                                                     …………………………………………

                                                                                                                                 Petr Zvonek 

                                                                                                                                     ředitel

Technicka specifikace - 1.xlsx (12.9 kB)

Technicka kvalifikace - 1.docx (14.05 kB)

Kupni smlouva - 1.doc (142.5 kB)