Navigace

Obsah

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

 

Zadavatel veřejné zakázky:

Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace,

Československé armády 1676,

684 01 Slavkov u Brna

statutární zástupce: p. Petr Zvonek, ředitel

IČ: 70 890 471

 

Název veřejné zakázky:              

„ Nákup travní sekačky pro TSMS “

 

Zadavatel na základě §31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a směrnice města Slavkov u Brna o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vás tímto vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice 2. kategorie na dodávku stroje, s ohledem na § 31zákona se přitom nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona.

 

1. Informace o předmětu veřejné zakázky

 1. Název veřejné zakázky: Nákup travní sekačky pro TSMS

1.2 Stručný textový popis veřejné zakázky

Plnění veřejné zakázky malého rozsahu spočívá v pořízení Profesionální samojízdný žací stroj s nulovým poloměrem otáčení, s mezinápravovým sekacím zařízením a sběrem trávy do koše a následného vyprazdňování do výšky. Stroj bude sloužit k intenzivní údržbě trávníků městské zeleně a v zámeckém parku.

Rozsah: dle poptávky specifikovaných parametrů stroje příloha č.1.

Doba a místo plnění/realizace

Doba plnění:

Začátek plnění: po uzavření kupní smlouvy na základě písemné výzvy objednatele, předpoklad ihned po podpisu kupní smlouvy  

Konec plnění: do 31.03.2019.

Místo plnění:

Město: Slavkov u Brna, PSČ 684 01

Ulice:     Československé armády,

č.p.:       1676

Kraj:      Jihomoravský

Stát:      ČR

 

 1. Identifikační údaje o zadavateli

Název:                                 Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace,           

Sídlo:    město:                                 Slavkov u Brna

ulice:                     Československé armády

stát:                      ČR

číslo popisné:    1676

PSČ:                      684 01

IČ:                          00292311

Statutární zástupce:      p. Petr Zvonek, ředitel

Kontaktní osoba:             p. Petr Zvonek, ředitel

                Telefon:               603 156 818

                E-mail:                 reditel@tsslavkov.cz

 

 

 

 

 

 

 1. Lhůta a místo pro podání nabídek

Datum: do 28.02.2019  do 13:00 hodin

Místo: Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Československé armády čp.1676, 684 01 Slavkov u Brna

 

Jiné zpřesňující údaje:

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech v pondělí až pátek od 7: 00 do 14:00 hodin. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 13:00 hodin. Nabídky se podávají v listinné podobě v uzavřených obálkách označených následovně: „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA, Nákup travní sekačky pro TSMS“. Součástí nabídky bude podepsaný a doplněný návrh kupní smlouvy.

Elektronické podání nabídky:                Ne

 

 

 1. Zadávací dokumentace
  1. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy. Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku jsou stanoveny ve formě a struktuře obligatorního návrhu kupní smlouvy. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci, nabídkovou cenu, přiloží vyplněný dokument požadovaných parametrů stroje ( popř. doplní další údaje) a takto vyplněný předloží jako svůj návrh smlouvy.
  2. Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě na základě písemného požadavku na emailovou adresu: reditel@tsslavkov.cz.
  3. Za soulad položkových rozpočtů a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností uchazeče při zpracování nabídky je dodržet strukturu, členění a obsahovou náplň poskytnutého zadávacího dokumentu.
  4. Nabídka bude podána v českém jazyce.
  5. Dodatečné informace budou poskytnuty na základě písemného požadavku na emailovou adresu: reditel@tsslavkov.cz. Poslední možný termín pro podání dotazů je 4 dny před termínem pro podání nabídky. Poslední termín pro zaslání odpovědi 2 dny před termínem pro odevzdání nabídek. Před podáním nabídky je nutné si u zadavatele ověřit, zda byly v rámci zakázky vypořádány dodatečné informace, aby je uchazeč mohl do nabídky zapracovat.

 

 1. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů a doklady k jejich prokázání:

Obdobně dle zákona prokáže zájemce splnění kvalifikačních předpokladů, jestliže doloží:

 1. výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku pro činnost/ti odpovídající předmětu zakázky (prostou kopii výpisu),
 2. Nabídka bude tedy sestavena v členění:
 • Identifikace uchazeče
 • Obsah nabídky
 • Krycí list nabídky
 • Technický popis nabízeného zboží – specifikace stroje
 • Technické listy od výrobce nabízeného stroje
 • Doklady prokazující kvalifikaci
 • Návrh kupní smlouvy s technickou přílohou

 

 1. Údaje o hodnotících kritériích

Hodnocení nabídek bude prováděno dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.

 

 

 1. Obchodní podmínky

Součástí nabídky bude  doplněný poskytnutý návrh kupní smlouvy, který je přílohou této výzvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

 

 1. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn do uzavření smlouvy zrušit zadávací řízení. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

 

 1. Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán

Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů od dne skončení lhůty pro podání nabídek. Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.

 

 

Ve Slavkově u Brna dne 15.02.2019

 

 

                                                                                                                     …………………………………………

                                                                                                                                 p. Petr Zvonek v.r

                  

Technická specifikace travní sekačky

Profesionální samojízdný žací stroj s nulovým poloměrem otáčení, s mezinápravovým sekacím zařízením a sběrem trávy do koše a následného vyprazdňování do výšky. Stroj bude sloužit k intenzivní údržbě trávníků městské zeleně a v zámeckém parku.

 

Parametr

Jednotka

Požadovaný parametr

Nabízený parametr

Motor

 

Vznětový

 

Výkon motoru

kW

Min. 15

 

Převodovka

 

Hydrostatická

 

Řízení

 

Pákové

 

Poloměr otáčení

 

Nulový

 

Sekací zařízení mezinápravové

 

Ano

 

Záběr sekacího zařízení

cm

Min. 120

 

Objem sběrného koše

l

Min. 500

 

Vyprazdňování koše hydraulicky

 

Ano

 

Výška vyprazdňování koše

cm

Min. 180

 

 

V nabídce uveďte zvlášť:

 

 

 

 

Záruční doba

měsíc

 

Dostupnost servisu

km

 

Cena za servis

Kč/hodina

 

Cena za dopravu servisu

Kč/km

 

Cena za garanční servis

 

Cena za sadu nožů a řemenů

 

Cena za olejový filtr

 

Cena za vzduchový filtr

 

 

                            

KUPNÍ SMLOUVA

 

 1. Název:                                          Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Sídlo:                                    Československé armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna

IČ:                                          708904471

DIČ:                                       Neplátce DPH

Zastoupená:                        Petrem Zvonkem, ředitelem

Tel.:                                       +420 732 135 063

E-mail:                                  reditel@tsslavkov.cz  

                (dále jen „Kupující”)

 

                a

 

Obchodní firma / název:                                  

              Sídlo:                                                     

IČ:                                                         

DIČ:                                                      

Bankovní spojení:                             

Číslo účtu:                                           

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Zastoupená ve věcech smluvních:

Tel.:                                                     

E-mail:                                                 

                Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:

                Tel.:                                                     

                E-mail:                                                 

                (dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

 

Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení kolového nakladače pro Technické služby města Slavkov u Brna“ (dále jen „veřejná zakázka").

 

 1.  

DEFINICE

 

 1. V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený význam:

Pracovní den“ znamená pracovní den ve smyslu § 2 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění.

Zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Nákup travní sekačky pro Technické služby města Slavkov u Brna“, vyjma Smlouvy.

Zboží“ znamená Travní sekačka. Konkrétní požadavky Kupujícího na Zboží, které je Prodávající povinen dodržet, jsou popsány v Zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

 

 1.  

 PŘEDMĚT SMLOUVY

 

 1.  Za podmínek a ve lhůtách uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje Kupujícímu prodat a převést na něj vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit za  něj Prodávajícímu kupní cenu.
 1.      

 ZBOŽÍ

 

 1.   Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednaných v této Smlouvě, a zejména v její příloze č. 1.

 

 1. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy  a Zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, a to jednotlivé jeho části i všechny součásti a příslušenství jako funkční celek pro požadované použití tak, jak je popsáno v zadávací dokumentaci, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícím nebrání žádné právní předpisy  ani žádná práva třetích osob.

 

 1.   Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se ke Zboží ve smyslu ustanovení § 2087 Občanského zákoníku. Doklady a dokumenty musí být Kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným Zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být Kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.

 

Doklady, dokumenty a příslušenství, které Kupující požaduje dodat spolu s příslušným Zbožím, jsou zejména:

 • Doklady potřebné k registraci a řádnému provozu stroje
 • Doklad – certifikát CE
 • Návod k obsluze a údržbě (v českém jazyce)
 • Prohlášení o shodě

(dále jen „Dokumentace“).

 

 1. Prodávající zároveň se Zbožím převádí na Kupujícího, resp. poskytuje Kupujícímu, veškerá práva duševního vlastnictví k Dokumentaci vztahující se ke Zboží, která Kupující potřebuje pro účely řádného užívání Zboží a zejména příp. jeho budoucí opravy, úpravy a údržbu a prodej Zboží třetí osobě. Kupující je oprávněn zejména zpřístupnit tyto dokumenty a doklady třetím osobám zajišťujícím opravy, úpravy a údržbu Zboží. Kupující je rovněž oprávněn poskytnout nezbytnou část Dokumentace jako součást zadávací dokumentace v jakémkoliv výběrovém či zadávacím řízení na opravy, úpravy, údržbu či prodej Zboží. Osobám, kterým bude Dokumentace takto zpřístupněna pro účely opravy, úpravy, údržby či zamýšleného prodeje Zboží, bude uložen zákaz Dokumentaci kopírovat či jinak rozmnožovat a povinnost ji vrátit Kupujícímu poté, co uplynul účel jejího užívání takovou třetí osobou. Kupující je dále oprávněn Dokumentaci, spolu s právy, které se k ní vztahují, převést spolu se Zbožím na jakoukoliv třetí osobu (zejména při prodeji Zboží třetí osobě).

  

 1. Pro uvedené účely opravňuje Prodávající Kupujícího a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití   Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Kupující potřebuje k realizaci svých práv dle této Smlouvy nebo k naplnění sjednaných účelů z této Smlouvy vyplývajících. Úplata za veškeré povinnosti a za veškerá udělená práva (licence) Kupujícímu dle tohoto článku je součástí kupní ceny

 

 

 

 

 1.  

 MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, SERVIS

 

 1.   Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujícím množství, druhu a v následujících termínech:

               

Zboží

Termín dodání

Travní sekačka

 

Nejpozději do 31.03.2019

 

               

 1. Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu ve výše uvedeném Termínu dodání. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o plánovaném termínu a čase dodání Zboží, a to nejpozději tři (3) pracovní dny před plánovaným dodáním Zboží.

 

 1. Prodávající je povinen Zboží dodat na adresu sídla Kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy. Prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a Kupující neuhradí Prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu a/nebo dodatečné náklady Prodávajícího v souvislosti s dodáním příslušného Zboží na adresu určenou dle tohoto odstavce Smlouvy.  

 

 1. Prodávající je povinen na žádost Kupujícího zajistit řádně a včas servis Zboží po dobu trvání Záruční doby uvedené v článku VIII. této smlouvy. „Servis Zboží“ znamená povinnost prodávajícího řádně a včas v souladu s návodem k obsluze a provozu Zboží provádět veškeré činnosti, dodávat, vyměňovat a instalovat veškeré potřebné díly, kapaliny a jiné věci, které jsou potřebné pro řádný a bezvadný provoz Zboží s přihlédnutím k podmínkám jeho provozu a způsobu jeho užívání, dále povinnost provést likvidaci odpadu s tím spojeného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Veškeré potřebné díly, kapaliny a jiné věci dodané při provádění Servisu Zboží budou nové, nepoužité, splňující vlastnosti předepsané výrobcem. Servis bude prováděn ve vztahu ke Zboží v České republice Prodávajícím, v autorizovaném servise nebo samotným výrobcem příslušného Zboží.    Servis Zboží bude poskytován řádně a včas, ve lhůtách dohodnutých a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě nejpozději 5 dnů ode dne výzvy Kupujícího. Nejde-li o Odstranění vady ve smyslu článku VIII. této smlouvy, bude Servis Zboží poskytován za úplatu po celou dobu Záruční doby za podmínek a cen dle Rozpisu a ceníku servisu zboží uvedeném v příloze této smlouvy, který obsahuje úplný seznam předepsaných servisních zásahů, garančních prohlídek, výměn filtrů, olejů atd. a jejich finančních nákladů, včetně nákladů na dojezd servisního vozidla do sídla zadavatele a hodinové sazby servisních prací.

 

 

 1.  

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 

 1.   Prodávající je povinen Zboží na vlastní náklady dodat do místa dodání dle čl. 4.3 této Smlouvy, a to v termínu dodání dle čl. 4.2 této Smlouvy. Prodávající je povinen Zboží dodat v množství, druhu, technické specifikaci a kvalitě v souladu s touto Smlouvou. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku Zboží a ověření funkčnosti Zboží. Společně s dodáním Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu předat veškeré dokumenty a doklady související se Zbožím a požadované ve smyslu ustanovení čl. 3.3 této Smlouvy. 

 

 1.   Poté, co si Kupující Zboží prohlédne, ověří jeho funkčnost a zkontroluje úplnost dokumentů a dokladů ve smyslu ustanovení čl. 3.3 této Smlouvy, sepíší Smluvní strany Předávací protokol. Současně s  podpisem Předávacího protokolu je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu potvrzení o záruce, aby mohl Kupující řádně uplatnit Reklamaci případných vad Zboží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující je oprávněn přizvat k prohlédnutí Zboží, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu. Zboží se považuje za předané a převzaté Kupujícím až okamžikem podpisu Předávacího protokolu.

 

 1.   Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmikoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy, není funkční a/nebo se Zbožím nebyla dodána Dokumentace.

 

 1.   V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v čl. 5.3 určité Zboží převzít, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezvadné a plně funkční Zboží, splňující veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečné lhůtě pěti (5) Pracovních dnů počínající dnem následujícím po příslušném Termínu dodání. Ustanovení čl. 5.2 a 5.3 Smlouvy v tomto případě platí obdobně.

 

 

 1.  

 PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ

 

 1.  Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.

 

 1.  Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.

 

 

 1.  

 KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

   

 1.   Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

 

 

Zboží

Celková nabídková cena dodávky bez DPH

DPH

(21 %)

Celková nabídková cena dodávky včetně DPH

Travní sekačka

Výrobce:

typ:

(a)

 

,- Kč

(b)

 

,- Kč

(c) = (a) + (b)

 

,- Kč

 

 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že kupní cena za Zboží je souhrnnou cenou za splnění předmětu této Smlouvy.

 

 1.          Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za uvedená výše v čl. 7.1 Smlouvy je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.

 

 1. Kupní cena za Zboží bude uhrazena po převzetí Zboží Kupujícím postupem podle odstavců 7.4. až 7.11. této Smlouvy ve lhůtě třiceti (30) dnů tam uvedené.

 

 1. Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení kupní ceny jen v případě, že Zboží, které bude Kupujícímu od Prodávajícího dodáno, bude zároveň Kupujícím od Prodávajícího převzato ve smyslu čl. V. této Smlouvy. Úhrada kupní ceny za převzaté Zboží je splatná na základě Faktury vystavené Prodávajícím. Kupující je oprávněn odmítnout částečné převzetí Zboží, tj. pokud není dodáno všechno Zboží, a v takovém případě nemá Prodávající nárok ani na částečnou úhradu kupní ceny.

 

 1. Prodávající může vystavit Fakturu na úhradu kupní ceny za převzaté Zboží nejdříve v den převzetí příslušného Zboží Kupujícím, avšak nikoli dříve, než po podepsání Předávacího protokolu ve vztahu k příslušnému Zboží. Faktura bude vystavena na částku, která bude rovna kupní ceně příslušného Zboží, které bylo převzato ve smyslu čl. V. této Smlouvy Kupujícím (jednotková cena násobená počtem dodaných a převzatých kusů). Faktura musí být doručena Kupujícímu nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, ve kterém Prodávajícímu vzniklo právo na vystavení Faktury. K částce Faktury bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

 1. Kupní cena bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet Prodávajícího uvedený Prodávajícím na Faktuře za příslušné Zboží. Kupní cena je splatná v korunách českých (Kč).
 2.   Faktury Prodávajícího musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu k příslušnému Zboží věcně správné a dostatečně podrobné údaje. Přílohou každé Faktury musí být kopie Předávacího protokolu nebo jiného dokladu potvrzeného Kupujícím dokládající oprávněnost fakturované částky.

 

 1.   Kupující je oprávněn Fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu, pokud Faktura nebude obsahovat náležitosti dle ustanovení čl. 7.7 Smlouvy. Prodávající je v tomto případě povinen Kupujícímu bezodkladně doručit novou Fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení čl. 7.7 Smlouvy.

 

 1. Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. V případě vrácení Faktury Kupujícím zpět Prodávajícímu postupem podle čl. 7.8 Smlouvy započne běžet lhůta splatnosti Faktury, uvedená v předchozí větě, až po doručení bezvadné Faktury. Připadne-li poslední den lhůty splatnosti Faktury na den, který není Pracovním dnem, posouvá se splatnost na nejbližší následující Pracovní den. Faktura se považuje za zaplacenou v  okamžiku, kdy bude peněžní částka uvedená ve Faktuře odepsána z bankovního účtu Kupujícího.

 

 1.  Kupní cena stejně jako jakékoliv jiné peněžité částky uvedené v této Smlouvě jsou uváděny bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

 

 1. Kupní cena za Zboží zahrnuje i veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, a to zejména veškeré náklady za dopravu Zboží do místa dodání, včetně zabalení, naložení a vyložení Zboží, veškeré náklady plynoucí ze záruk dle čl. VIII. této Smlouvy, veškeré náklady na jakékoliv skladování Zboží a veškeré náklady Prodávajícího na doklady a dokumenty ke Zboží ve smyslu čl. 3.3 této Smlouvy a veškerá cla, daně (mimo DPH) a jakékoli další poplatky související s plněním této Smlouvy a také zahrnuje úplatu za práva duševního vlastnictví poskytnutá Kupujícímu, resp. převedená na Kupujícího v souvislosti s dodávkou Zboží. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Prodávající je povinen uhradit jakékoli náklady, cla, daně (mimo DPH) a/nebo jakékoli poplatky související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tím Prodávajícímu vznikl vůči Kupujícímu jakýkoli nárok.

 

 

 1.     

ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

 

 1. Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:

 

 1. Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů,

 

 1. Zboží bude plně funkční, a to jednotlivé jeho části i všechny jeho součásti a příslušenství jako funkční celek pro požadované použití tak, jak je popsáno v zadávací dokumentaci a v Příloze č. 1 Smlouvy,

 

 1. Zboží bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy, a to zejména ty vlastnosti výslovně Kupujícím požadované, jakož i vlastnosti, které jsou obvykle na Zboží kladeny.

 

 1. Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícímu potvrzení o záruce ke Zboží nejméně v rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.

 

 1. Záruka podle tohoto čl. VIII. Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží způsobeným třetími osobami a/nebo Kupujícím při užívání Zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě Zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Zboží.
 2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za Zboží v rozsahu dle tohoto čl. VIII. Smlouvy na následující období:

 

Zboží

Záruka dle čl. 8.1 této Smlouvy

Travní sekačka

Záruční doba: 24 měsíců

 

(Doba trvání záruky dle čl. 8.1 této Smlouvy dále jen „Záruční doba“)

 

                Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí příslušného Zboží Kupujícím. V případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční  doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamace jiným způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.

 

 1.   Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). Vytčení vady musí být zasláno Prodávajícímu prostřednictvím na adresu sídla Kupujícího, e-mailu osoby oprávněné jednat jménem Kupujícího ve věcech smluvní nebo ve věcech týkajících se plnění smlouvy, prostřednictvím ISDS nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedené v čl. XI. této Smlouvy.

 

 1. Prodávající je povinen ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů započít s odstraněním vady, která byla Prodávajícímu Vytčením vady oznámena (dále jen „Vytčená vada“). Jestliže je Vytčená vada opravitelná, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.

 

 1. Jestliže je Vytčená vada neopravitelná, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému používání Zboží Kupujícím, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby.

 

 1. Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamace. O jiném způsobu vyřešení Reklamace, bude-li dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení Reklamace, než je odstranění Vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu Záruční doby bezplatně.

 

 1. Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy (dále jen „Odstranění vady“) bude provedeno k tomu odborně způsobilými a řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodlení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Kupujícího a v souladu s jemu známými zájmy Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou a Prodávající není zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Kupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy.

                              

 1. Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě dle čl. 8.6 Smlouvy a Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dní ode dne jejího oznámení Prodávajícímu. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Zboží o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího, kdykoli o to Kupující požádá.

 

 1. Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plně funkční Zboží předat Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného Zboží, resp. pokud Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě dvou (2) Pracovních dnů. V případě, že opravené Zboží převezme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení čl. 8.4 Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle předchozí věty.

 

 1. Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Kupující má dále právo požadovat slevu z kupní ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. V případě výměny reklamovaného Zboží za Zboží nové běží v případě nového Zboží nová Záruční doba v délce uvedené v čl. 8.4 Smlouvy ode dne písemného převzetí nového Zboží Kupujícím. Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží vyplývající mu z Občanského zákoníku či jiných právních předpisů.

 

 1. Je-li dodáním Zboží s vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, má Kupující nároky z vad zboží podle Občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy je nutné považovat zejména následující případy:
 1. prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více jak pět (5) pracovních dní,
 2. dodání Zboží s podstatnými vadami, zejména s vadami materiálu, výrobními vadami, vadami technického zpracování Zboží, právními vadami, vadami resp. nesplněním požadavků uvedených ve specifikaci a vlastnostech Zboží dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů, vadami ve funkčnosti Zboží, vadami, resp. nesplněním vlastností uvedených v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy, vadami, resp. nesplněním vlastností výslovně Kupujícím požadovaných, jakož i vlastností, které jsou obvykle na Zboží kladeny.
 3. prodlení Prodávajícího dle čl. 5.4 Smlouvy s dodáním bezvadného a plně funkčního Zboží, splňujícího veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě poté, co Kupující odmítl určité Zboží převzít z důvodů uvedených v čl. 5.3 Smlouvy,
 4. prodlení Prodávajícího dle čl. 8.11 Smlouvy s odstraněním vytčené Vady poté, co Kupující odmítl převzetí reklamovaného Zboží,
 5. prodlení Prodávajícího s odstraněním vytčené vady delší než třicet kalendářních dnů,
 6. dvojnásobný výskyt stejné vady nebo výskyt alespoň tří různých vad v průběhu záruční doby,
 7. případ, kdy bude zjištěno, že (i) Prodávající je v úpadku, (ii) vůči Prodávajícímu je vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Prodávajícího byl zcela nepostačující, nebo (iii) byla zavedena nucená správa Prodávajícího podle zvláštních právních předpisů, (iv) Prodávající je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Prodávajícího,

 

 1. případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že Prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací dokumentací,
 2. prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě Faktury, které nebude do jednoho (1) měsíce ode dne doručení písemného vytčení prodlení Prodávajícím Kupujícímu odstraněno, vyjma případů uvedených v následujícím odstavci 8.14.
  1. Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady, která znamená podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího, Kupující nemusí uhradit celou kupní cenu, a to až do doby odstranění takové vady a převzetí Zboží kupujícím. Nezaplacením kupní ceny nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny a Prodávající v takovém případě nemůže vůči Prodávajícímu uplatňovat žádné sankce ani jakékoli jiné nepříznivé právní kroky.
  2. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro vytknutí vady uvedená v § 1921 odst. 1 a v § 2112 odst. 1 občanského zákoníku se prodlužuje na lhůtu šesti měsíců ode dne, kdy kupující měl možnost vadu zjistit. Ustanovení § 1921 odst. 3 věty první a § 2112 odst. 1 věty první občanského zákoníku se nepoužije.
 1.       

 SANKCE

 1. Za prodlení s dodávkou Zboží Prodávajícím dle této Smlouvy a/nebo za prodlení s odstraněním Vytčené vady a/nebo za prodlení s poskytnutím Servisu Zboží podle článku IV., odstavce 4.4 této smlouvy je Kupující oprávněn požadovat, aby mu Prodávající uhradil smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Zboží (bez DPH) podle článku, za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Kupujícího učiněnou vůči Prodávajícímu.

 

 1.    Výše uvedenou smluvní pokutu je Kupující též oprávněn započíst vůči pohledávce Prodávajícího na úhradu kupní ceny; v takovém případě je Kupující oprávněn uhradit kupní cenu sníženou o smluvní pokutu.

 

 1. Právo Kupujícího požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé Kupujícímu v důsledku porušení kterékoliv ze smluvních povinností zajištěných smluvními pokutami uvedenými v předchozích odstavcích článku IX. Smlouvy není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno.

 

 1. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny postupem podle odstavců 7.3 až 7.11 této Smlouvy je Prodávající oprávněn požadovat, aby mu Kupující uhradil zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem za každý i započatý den prodlení. Zákonný úrok z prodlení je splatný na písemnou výzvu Prodávajícího učiněnou vůči Kupujícímu. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije pro případy uvedené v článku VIII. odstavci 8.14 a v článku IX., odstavci 9.3 Smlouvy.

  

 

 1.  

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

 

 1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a/nebo v příslušných ustanovení Občanského zákoníku, a to s odchylkami stanovenými níže v tomto čl. X. Smlouvy.

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že každá Smluvní strana je oprávněna za podmínek stanovených v této Smlouvě a Občanském zákoníku odstoupit od této Smlouvy, a to plně, nebo i částečně pouze ve vztahu ke Zboží, jehož se týká příslušné porušení povinností dle této Smlouvy.

 

 1.    Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně.

 

 1.    

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1.    Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Prodávající souhlasí se zveřejněním úplného textu smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv provede Kupující. 

  

 1. Žádná ze Smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

 

 1. Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné kontroly prováděné u Kupujícího podle obecně závazných právních předpisů, přitom se zejména zavazuje poskytnout nezbytné informace a veškeré doklady související s plněním podle této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit kontrolu dokladů pověřeným osobám, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.

 

 1. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
 2. Prodávající není oprávněn jednostranně započíst jakékoli svoje splatné či nesplatné pohledávky z této Smlouvy za Kupujícím proti jakýmkoli pohledávkám, jež má Kupující vůči Prodávajícímu. Kupující je oprávněn započíst proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám Prodávajícího za Kupujícím své vzájemné peněžité pohledávky vzniklé dle Smlouvy. Kupující je oprávněn vůči nesplatným peněžitým pohledávkám Prodávajícího započíst své peněžité pohledávky splatné.

 

 1. Prodávající uchová v tajnosti veškeré informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Kupujícího a tyto informace nezpřístupní třetí osobě bez souhlasu Kupujícího, ledaže by se jednalo o zpřístupnění v souladu s touto Smlouvou, o informace již veřejně přístupné nebo o informace, jejichž zveřejnění nebo zpřístupnění by bylo pro Prodávajícího povinné na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudů či správních orgánů. Prodávající je povinen zajistit, aby se na dodávkách Zboží podílely pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Prodávající odpovídá za škody způsobené porušením této své povinnosti.

 

 1. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících se zadáváním veřejných zakázek a uveřejňovacích povinností Kupujícího. Prodávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací Kupujícím. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.

   

 1. Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

  

 1. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv a to i když již bylo započato s plněním.

 

 1. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  

 1. Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

 

 1.  Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla Kupujícího ke dni podpisu této Smlouvy.

  

 1. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopise. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

  

 1. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří příloha:

 

Příloha č. 1 - Parametry Zboží, technické listy stroje

                              

 1.   Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy: 

 

Při doručování Kupujícímu:                              Technické služby města Slavkov u Brna

                                                                                              Československé armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna

                                                                                             

Při doručování Prodávajícímu:                                      

                                                                                              Adresa: 

                                                                              Tel:           

                                                                                              E-mail:                  

                                                                                              K rukám:              

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že doporučenou zásilku odeslanou druhé straně poštou na adresu uvedenou v článku XI. této smlouvy považují za doručenou třetího Pracovního dne ode dne jejího odeslání.

 

 1. Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů: 

                V případě Kupujícího:                       Jméno:  Petr Zvonek

                                                                              E-mail:   reditel@tsslavkov.cz

                                                                                Tel.:        544 221 302

                   V případě Prodávajícího                   Jméno:                                 

                                                                              E-mail:  

                                                                               Tel.:                      

 1.   Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v tomto článku je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

 

 

 

 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy.

 

 

 

Kupující                                                                                                             Prodávající:

 

Podpis: _________________________________                                  Podpis: _________________________________

Jméno: Petr Zvonek                                                                                         Jméno: 

Funkce: Ředitel                                                                                                 Funkce:

Místo a datum: Ve Slavkově u Brna dne                                                      Místo a datum:

 

 

                                                                                               ředitel

 

1. Veřejná zakázka

zakázka malého rozsahu na dodávky

Název:

 

„ Nákup travní sekačky pro Technické služby města Slavkov u

Brna (nové)

2. Základní identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma nebo název

 

Sídlo

 

Právní forma

 

Tel./fax:

 

E-mail:

 

IČO/DIČ

 

Č. účtu/banka

 

Spisová značka v obchodním rejstříku:

 

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

 

Kontaktní osoba:

 

Tel./fax:

 

E-mail:

 

3. Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena včetně DPH

Nabídková cena v Kč – váha 100 %

Cena celkem bez DPH

DPH 21 %

Cena celkem včetně DPH

 

 

   
       

 

Podpisem tohoto krycího listu prohlašuji, že jsem byl jako dodavatel důkladně seznámen se zadávacími podmínkami včetně všech příloh a že akceptuji veškeré podmínky.

V…………………..dne……………..

 

 

…………………………..……………………………….

Razítko (nebo uvedení obchodní firmy / názvu nebo jména a příjmení dodavatele)

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele