Navigace

Obsah

RÁMCOVÁ  SMLOUVA O DÍLO

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Článek I.

Smluvní strany

 

Objednatel:                           Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Československé armády 1676, 648 01 Slavkov u Brna

Zastoupená:                            Petrem Zvonkem, ředitel      

IČ:                                           0890471        

Zapsaná:                                  Obchodní rejstřík vedený KS v Brně, Pr 64           

Bankovní spojení:                   Komerční banka Vyškov     

Číslo účtu:                               3129731/0100

Kontaktní osoba:                     Petr Zvonek  

Tel./fax:                                   544 221 302, 603 156 818   

e-mail:                                     reditel@tsslavkov

 

 

 

a

 

Zhotovitel :                             Daniel Suchánek  ( Neplátce DPH )

                                                Páleníčková 2420, 767 01 Kroměříž

e-mail:                                    dan.suchanek14@email.cz

Zastoupená:                             Petr Suchánek                      

IČ:                                           14294711

Zapsaná:                                  Živnostenský rejstřík, Městský úřad Kroměříž

Bankovní spojení:                   Česká spořitelna

Číslo účtu:                               2784477083/0800

Kontaktní osoba:                     Petr Suchánek

Tel./fax:                                   607 753 695

e-mail:                                     suchanek.p@post.cz

 

 

 

 

 

Článek II.

Předmět smlouvy

 

1.Předmětem této Rámcové smlouvy o dílo je úprava podmínek týkajících se jednotlivých zakázek na opravy místních komunikací. Zhotovitel se zavazuje v jednotlivých případech provést dílo metodou:

- Silkot teplou balenou směsí ACO 8/11

- Podbalení metodou Turbo

- Prořez a zalití spár a trhlin

 

a objednatel se zavazuje v jednotlivých případech dílo převzít a zaplatit cenu.

 

2. Předmět smlouvy bude plněn formou jednotlivých dílčích plnění dle potřeb objednatele.

3. Rámcová smlouva řeší jednotlivá dílčí plnění v hodnotě celkem do 1.000 000,-Kč včetně DPH.

 

 

 

Článek III.

Doba a místo plnění

 

1. Termíny dílčích plnění budou dohodnuty průběžně pro jednotlivá dílčí plnění při vystavení jednotlivých dílčích objednávek.

 

 

2.   Místem plnění jsou místní komunikace ve vlastnictví města Slavkov u Brna a pod správou Technických služeb. Nejedná se o komunikace III. Třídy.

 

 

 

 

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

 

1. Cena díla bude sjednána pro jednotlivá dílčí plnění.

 

2. Cena díla bude zaplacena na základě vystavené faktury po řádném, včasném a odsouhlaseném provedení díla na základě dílčí objednávky objednatele. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

 

3. Faktura bude mít lhůtu splatnosti 21 kalendářních dnů od jejího řádného doručení objednateli. Ke každé jednotlivé faktuře bude předložen Soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně provedených prací včetně jejich ocenění pro vystavení faktury a podpis zástupce objednatele schvalující obsah soupisu provedených prací.

 

4. Jestliže nebude příslušná faktura obsahovat veškeré náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy nebo v ní budou nesprávně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit. V takovém případě se přerušuje původní doba splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.

 

5. Cena za dílo bude uhrazena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

 

 

 

 

 

Článek V.

Způsob plnění

 

1. Dílo dle dílčí objednávky musí být provedeno v souladu s obsahem této smlouvy, v souladu s obsahem

dílčí objednávky a v souladu s platnými právními předpisy.

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla a stejně tak odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

 

3. Zhotovitel je při zhotovování díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších schopností

a znalostí a je povinen postupovat podle pokynu objednatele. Zhotovitel nabídne objednateli i případné

novinky v technologii a objednatel se poté rozhodne, jakým způsobem bude dílo prováděno.

 

 

4. Smluvní strany jsou povinny si při plnění díla poskytovat součinnost.

 

5. Objednatel zašle zhotoviteli písemně nebo e-mailem dílčí objednávku dle této smlouvy. V objednávce bude uvedena specifikace požadované práce, termín zhotovení, určení místa, kde bude dílo zhotovováno a cena dle předem předložené cenové nabídky. Cenu nesmí zhotovitel překročit. Jednotlivé písemné objednávky budou za objednatele podepisovat osoby k tomu oprávněné. V případě jakýkoli pochybností o objednávce je zhotovitel povinen si od objednatele vyžádat doplňující informace.

 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy mu byla zaslána objednávka, potvrdit

přijetí objednávky. Pokud zhotovitel nepotvrdí přijetí objednávky do jednoho týdne ode dne odeslání dílčí

objednávky, není nadále objednatel svoji objednávkou vázán.

 

7. Zhotovitel zašle každý rok trvání smlouvy do konce února daného roku objednateli aktualizovanou

cenovou nabídku, kde budou specifikovány jednotlivé metody práce a cena za tyto práce.

 

8. Zhotovitel je povinen plnit jednotlivé objednávky v dohodnutých termínech.

 

 

 

     

 

Článek VI.

Sankční ujednání

 

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dílčí ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny po sjednané lhůtě splatnosti smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení, až do úplného zaplacení.

 

3. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti kalendářních dnů ode dne uplatnění.

 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

 

 

 

 

Článek VII.

Ostatní ujednání

 

 

1. Všechny informace, získané v průběhu jednání a při zhotovování díla jsou důvěrného charakteru ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

 

2. Tato smlouva a vztahy jí založené se řídí právem České republiky. K řešení případných sporů z této smlouvy jsou příslušné soudy v České republice.

 

3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. Jakákoli změna této smlouvy ve formě písemného dodatku je platně sjednaná až okamžikem podpisu obou smluvních stran na jedné listině.

 

4. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo z jiných důvodů dohodnutých v této smlouvě, případně z důvodů stanovených obecně závaznými platnými předpisy.

 

5. Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí (i bez uvedení důvodu) kterékoli ze smluvních stran. Výpovědní lhůta je 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

 

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s provedením příslušného díla dílčí objednávky déle než 1 měsíc a nezjedná nápravu ani do 14 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o takovémto prodlení. Právo na odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů tímto není dotčeno.

 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel ani po písemné výzvě neodstraní v  přiměřeně stanovené lhůtě vady vzniklé vadným prováděním díla, anebo dílo nezačne provádět řádným způsobem. Odstoupení od smlouvy objednatelem nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele dle podmínek této smlouvy.

 

8. Ukončením této smlouvy jakýmkoli způsobem zanikají také všechny dílčí objednávky, ledaže se smluvní strany dohodnou písemně jinak. Smluvní strany se zavazují do 1 měsíce od ukončení smlouvy provést finanční vypořádání závazků vyplývajících z této smlouvy.

 

9. Platnost této smlouvy o dílo začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a platí vždy do konce roku. V případě, že nedojde k výpovědi některou ze smluvních stran nebo k jinému ukončení smlouvy, automaticky se smlouva prodlužuje o další rok.

 

10. Smluvní strany, berou na vědomí, že se na tuto smlouvu (dále také jen „smlouva“), v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr smluv“). Uveřejnění této rámcové smlouvy zajistí objednatel. Pokud některá z dílčích objednávek přesáhne částku 50.000,-Kč bez DPH, vztahuje se i na ni povinnost zveřejnění v registru smluv.

 

11. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů. Na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

 

12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

 

 

 

Ve Slavkově u Brna dne 6.3.2024                              V Kroměříži dne 5.3.2024  

 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele:

 

 

 

                                                                                 

Petr Zvonek                                                                Daniel Suchánek