Navigace

Obsah

 

PROVOZNÍ ŘÁD LETNÍHO KOUPALIŠTĚ SLAVKOV U BRNA

Městské letní koupaliště ve Slavkově u Brna, ul. Kaunicova č.p. 212

 

Provozovatel:    Technické služby města Slavkov u Brna,

                            příspěvková organizace

                            Československé armády 1676

                            684 01  Slavkov u Brna

                      IČO : 70890471

 

                          /dále jen „ Provozovatel“/

 

Stanovená kapacita:  4500 návštěvníků            

 

Provozní doba:    červen                                                 10,00 -  20,00 hod

                            červenec, srpen                                     9,00 -  20,00 hod

 

Koupaliště provozuje 3 bazény, z toho:

 • bazén 50 m x 24 m, hloubka od 120 cm do 480 cm pro plavce
 • bazén 10 m x 10 m, hloubka 0,90 cm pro neplavce
 • bazén 10 m x 10 m, hloubka od 10 cm svahově až do 70 cm, určené pro neplavce

                          

Provoz koupaliště zajišťují správce, strojníci, plavčíci, pokladní a pracovníci na úklid.

 

Zdroj vody: provozovna je napojena na veřejný vodovod pitné vody.

                 

Zajištění vhodného mikroklima: větrání sprch a sociálního zařízení je zajištěno vzduchotechnikou  v souladu s vyhláškou 238/2011 Sb. 

Podlahy v sociálním zařízení jsou opatřeny protiskluzovou dlažbou, stěny jsou obloženy do výše dvou metrů.

Místnost první pomoci: nachází se na terase bazénu (plavčíkárna). Vybavení: lůžko, nosítka, resuscitační přístroj, páteřní deska, záchranný pás, lékárnička první pomoci, jejíž obsah je v souladu s poskytovanými službami.

Desinfekce: k desinfekci se používají profesionální čistící a desinfekční přípravky. Desinfekční prostředky se připravují podle návodu na použití. Při kontaminaci předmětů a povrchů biologickým materiálem se provede desinfekce přípravkem s virucidním účinkem. K zabránění vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému, střídají se desinfekční přípravky s různými aktivními látkami, a to vždy v týdenním cyklu.

 

Místa odběrů vzorků (§ 27 vyhlášky):

 

Bazén s délkou větší než 26 m. mikrobiologický rozbor (MB)

- samostatný vzorek na přítoku do bazénu

- samostatné vzorky ve všech čtyřech rozích bazénu

- pro vyšetření legionel lze použít tzv. slévaný vzorek, který se získá smísením vody odebrané ve čtyřech    

  rozích a vyšetřené jako jeden vzorek

 

Chemický rozbor (CH)

 • Pro ukazatele, které se nestanovují na místě:

- samostatný vzorek na přítoku do bazénu

- slévaný vzorek ze všech čtyř rohů bazénu

 • Ukazatele stanovené na místě odběru:

- vzorky se odebírají z jednoho místa, případně se tyto ukazatele stanovují sondou ponořenou přímo

  do bazénové vody

- ukazatele, které jsou kontinuálně měřeny sondou, se u odebraného vzorku nestanovují (denní

  rozbor provozovatele)

 

Bazén s délkou do 26 m. mikrobiologický rozbor (MB)

 

Ukazatele, které jsou kontinuálně měřeny sondou, se v odebraném vzorku při rozboru prováděné provozovatelem nestanovují.

 

 • Mikrobiologický rozbor (MB)

- samostatný vzorek na přítoku do bazénu

- po jednom vzorku u obou protilehlých kratších stran bazénu

- pro vyšetření legionel lze použít tzv. slévaný vzorek, který se získá smísením vody odebrané  ve          

  čtyřech rozích a vyšetřené jako jeden vzorek.

 • Chemický rozbor (CH ) – pro ukazatele, které se nestanovují na místě, se odebírá:

- samostatný vzorek na přítoku do bazénu

- slévaný vzorek z odběru u obou protilehlých kratších stran bazénu

 

Měření ukazatelů stanovovaných na místě odběru se provádí ve vzorcích odebraných z jednoho místa, případně se tyto ukazatele stanovují sondou ponořenou přímo do bazénové vody. Ukazatele, které jsou kontinuálně měřeny sondou, se v odebraném vzorku nestanovují (denní rozbor provozovatele).

 

Očista prostředí provozovny:  úklid všech prostor je prováděn bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně však jednou denně navlhko. Při úklidu se používají běžné detergenty (jar, real, ava, okena, savo), nejméně jednou týdně s použitím desinfekčních roztoků. Uložení všech používaných úklidových pomůcek, detergentů a desinfekčních prostředků je zajištěno v úklidové místnosti. V rámci úklidu je prováděna očista podlah, nábytku, lehátek, židlí, stolků, laveček a hygienického zařízení (WC, sprchy, umývadla, nádoby na odpadky a další). Mytí oken a dveří je prováděno 1x  měsíčně. Malování provozovny včetně oprav omyvatelných částí stěn je prováděno 1x za 2 roky, jinak bezprostředně po znečištění nebo poškození. Veškerý odpad se odstraňuje denně.

 

Požadavky na kvalitu vody:  dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví podle Vyhlášky č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště a venkovní hrací plochy. Pro zajištění hygienicky nezávadného provozu koupaliště je nutné respektovat prováděcí předpisy v kontrole kvality vody a četnosti rozborů podle § 19 příloha č. 5 Vyhlášky č. 238/2011. Záznamy o měření rozborů vody jsou archivovány po dobu 5 let.

 

Používání celého areálu koupaliště je povoleno pouze v provozní době na platnou vstupenku. Vstupem do areálu je povinen každý návštěvník dodržovat ustanovení Provozního řádu a dbát pokynů pracovníků koupaliště. Každý návštěvník je povinen na požádání předložit platnou vstupenku. Po opuštění  koupaliště je vstupenka neplatná.

 

 1. Technický popis zařízení
 • Koupaliště provozuje 3 bazény (viz. § 2), bez doprovodných zařízení.
 • Technologie úpravy vody: pro zabezpečení kvality vody v bazénech jsou používány chemické prostředky.

Chlornan sodný ČSN 653131

Síran hlinitý technický

Kyselina sírová technická

Dodavatel výše uvedených chemikálií fa VIA-REK spol. s r. o. Rájec – Jestřebí

 • Aplikace chemikálií do vody je prováděna dávkovacími čerpadly, která jsou řízena pomocí automatické řídící jednotky. Dávkování chemikálií a následné měření kvality vody dle Vyhlášky č.238/2011 Sb. je prováděno hodinu před zahájením provozu a dále každou 4. hodinu.
 • Recirkulace vody (plný provoz čerpadel 24 hod. denně).
 • Přídavná ředící voda (dodávána z vodovodní sítě) je registrována počítadlem dle počtu návštěvníků 60 l na osobu. Množství nové (ředící) vody je zaznamenáno do Provozního deníku.
 • Čištění a dezinfekce akumulační nádrže je prováděno vždy před zahájením provozu.
 • Skladování chemikálií je zabezpečeno v suchém prostředí v omezeném množství, které je v průběhu sezóny doplňováno.

 

 1. Vedení provozu koupaliště

O provozu koupaliště jsou prováděny denní záznamy (pracovní doba a zaměstnanost personálu, měření kvality vody, měření teploty vody a vzduchu). Pracovníci jsou vybaveni osobními ochrannými prostředky dle platných norem. Denní úklid všech prostor koupaliště je prováděn v souladu s Vyhláškou č. 135/2011 Sb. Je zajišťováno denní měření kvality vody a pravidelná laboratorní kontrola dle vyhlášky. K tomu jsou vedeny záznamy.

 

 1. Všeobecné bezpečnostní a požární požadavky

Telefonní čísla:

                            první pomoc                                   155

                              hasiči                                              150

                              policie                                            158

                              TS – ředitel                    544 221 302

                              kancelář koupaliště       544 221 788             mobil             604 128 035

 

 

První pomoc poskytují plavčíci, lékárnička je vybavena a pravidelně doplňována podle zák.č. 65/65 Sb.

 

 

 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
LETNÍHO KOUPALIŠTĚ SLAVKOV U BRNA

 

Provozovatel koupaliště stanovuje následující řád, který zabezpečuje bezchybný provoz celého areálu.

Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků AREÁLU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE SLAVKOVĚ U BRNA (dále jen LK) a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován stejně jako pokyny zaměstnanců provozovatele. Používání celého areálu koupaliště je povoleno pouze v provozní době na platnou vstupenku. Vstupem do areálu je povinen každý návštěvník dodržovat ustanovení Návštěvního řádu a dbát pokynů pracovníků koupaliště. Každý návštěvník je povinen na požádání předložit platnou vstupenku. Po opuštění koupaliště je vstupenka neplatná.

Koupaliště provozuje 3 bazény, z toho:

 • bazén 50 m x 24 m, hloubka od 120 cm do 480 cm pro plavce
 • bazén 10 m x 10 m, hloubka 0,90 cm pro neplavce
 • bazén 10 m x 10 m, hloubka od 10 cm svahově až do 70 cm, určené pro neplavce

 

Návštěvník používající shora uvedené bazény, musí dbát pokynů plavčíka.

§ 1.

Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby.

§ 2.

Z návštěvy areálu koupaliště jsou vyloučeny osoby postižené nakažlivým (přenosným) kožním onemocněním, infekční chorobou apod. Dále jsou vyloučeny podnapilé osoby, toxikomani. V souladu s Provozním řádem lze odepřít vstup nebo následně vyloučit osoby, které odmítají řídit se pokyny pracovníků koupaliště (nedodržování čistoty a pořádku, porušování bezpečnosti jiných návštěvníků, nerespektování mravních a společenských zásad).

§ 3.

Svévolné ničení nebo poškození zařízení na koupališti s následnou opravou hradí v plné výši návštěvník, který toto zavinil.

§ 4.

Návštěvník je povinen používat pouze vyhrazená WC a následně dodržet zásady osobní hygieny (použít mýdlo apod.). V rámci úsporného programu spotřeby vody po použití sprchy ihned uzavřít ventily. Toto nařízení se týká všech vodních zdrojů v areálu koupaliště.

§ 5.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením Provozního řádu nebere provozovatel odpovědnost.

§ 6.

Provozní doba areálu je stanovena provozovatelem. 15 minut před koncem provozní doby je povinnost návštěvníků opustit bazény a současně areál koupaliště. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit dobu provozu koupaliště.

 

§ 7.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost při ztrátě nebo odcizení věcí návštěvníků v prostoru koupaliště. V šatnách žen i mužů jsou k dispozici uzamykatelné skříně. Za úhradu lze vypůjčit na pokladně ke skříním visací zámek. Za uložené věci si návštěvník sám odpovídá. Ztrátu věcí lze oznámit správci areálu, který neprodleně vše ohlásí Policii ČR.

§ 8.

V bezprostřední blízkosti bazénů je  zakázáno  běhat, srážet jiné osoby do vody, vzájemně se potápět, vylévat vodu z bazénu, nebo úmyslně stříkat vodu na kolem jdoucí osoby. Dále bezohledně skákat do bazénu, vstupovat do bazénu bez předchozího použití sprchy, chození v obuvi k bazénům, plivat žvýkačku z pusy do vody, kouřit.

§ 9.

Každý návštěvník musí dodržovat základní zásady hygienického chování. Obsluha koupaliště je oprávněna k jejich kontrole a v případě zjištění viditelných závažných nedostatků vyzvat návštěvníka k nápravě, v případě odmítnutí návštěvníka i k jeho vykázaní s prostor koupaliště.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět průběžné kontroly při dodržování následujících zásad:

- každý návštěvník koupaliště musí mít slušný a čistý koupací oděv

- na ochoz bazénů se může vcházet výhradně přes brodítka

- před vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni se řádně osprchovat

- v bazénech je zakázáno konzumovat jídlo a pití

- dětský bazén je určen výhradně malým dětem; starším dětem a dospělým osobám je vstup

   do dětského zakázán s výjimkou asistence koupání malých dětí                   

 

Je zakázáno vstupovat do bazénů:

- osobám trpícím přenosnými vlasovými či kožními chorobami, popř. jinými přenosnými

  chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem  

- osobám zahmyzeným

- osobám zjevně pod vlivem alkoholu, nebo psychotropních látek

- děti ve věku 1-3 let mohou do bazénu pouze v plavkách se zabezpečením neprosakové úpravy

 

§ 10.

Do prostor bazénu je zakázáno nosit různé skleněné předměty. Dále se nesmí vynášet do horních prostor travnaté odpočinkové zóny a dlážděné plochy kolem bazénů různé skleněné misky pro konzumaci jídla, sklenice k pití. Rozbité sklo může zapříčinit úraz.

§ 11.

Do areálu koupaliště je zakázáno vodit psy, kočky nebo jiné zvířectvo. Hygienické předpisy to zakazují.

 

§ 12.

V prostoru vstupu do areálu koupaliště nevymáhat průjezd s jízdním kolem nebo jiným vozidlem. Návštěvník použije pro odstavení jízdního kola stojany před koupalištěm, kde si kolo řádně uzamkne, motorové vozidlo odstaví na parkovišti. Za takto odstavená jízdní kola a motorová vozidla provozovatel nenese odpovědnost.

§ 13.

Návštěvník je povinen v době bouřky a krupobití ihned opustit bazén i přilehlé prostory a ukrýt se uvnitř budovy koupaliště.                             

§ 14.

Pokyny k bezpečnému používání vodních atrakcí a hracích prvků dětského hřiště jsou uvedeny u vstupu k atrakci nebo v její blízkosti. Každý uživatel atrakce je povinen seznámit se s pokyny před užitím a tyto pokyny dodržovat. Na skluzavkách je zakázáno jezdit hlavou napřed a ve skupinách, návštěvník je povinen dodržovat interval jízdy.

§ 15.

Sportoviště: pro rekreační účely jsou v areálu koupaliště vybudovány hřiště pro plážový volejbal. U východu ze sportoviště je instalována sprcha. Povinností každého návštěvníka (sportovce) je sprchu použít na smytí písku z těla. Provozovatel sportoviště je povinen svěřené plochy udržovat v čistotě a pořádku, nepovolovat jiné hry, které by mohly zapříčinit úraz.

 

Provozní řád městského koupaliště je vypracován tak, aby řešil vzniklé problémy při provozu zařízení. Musí být respektován návštěvníkem, který se může kdykoliv s tímto řádem seznámit. Jelikož se jedná o veřejný provoz, ve kterém hrozí některá nebezpečí jako utonutí, uklouznutí na mokrém povrchu nebo zranění na atrakcích, prosíme proto všechny návštěvníky, aby v zájmu vlastní bezpečnosti dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny a běžné zásady slušného chování. Provozovatel letního koupaliště neodpovídá za úrazy, které si způsobil návštěvník nedodržením Provozního řádu, nedodržením pokynů a doporučení nebo svou neopatrností či nedbalostí.

 

O provozu koupaliště jsou prováděny denní záznamy (pracovní doba a zaměstnanost personálu, měření kvality vody, měření teploty vody a vzduchu). Pracovníci jsou vybaveni osobními ochrannými prostředky dle platných norem. Denní úklid všech prostor koupaliště je prováděn v souladu s Vyhláškou č. 135/2011 Sb. Je zajišťováno denní měření kvality vody a pravidelná laboratorní kontrola dle vyhlášky. K tomu jsou vedeny záznamy.

 

První pomoc poskytují plavčíci, lékárnička je vybavena a pravidelně doplňována podle zák.č.65/65 Sb.

 

                                        

 

Ve Slavkově u Brna dne 1. 4. 2019

 

 

                                                                                                                            Petr Zvonek

                                                                                                                            ředitel TSMS